การแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสการกระทำทุจริต

Double A

บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ (บริษัทฯ) มุ่งมั่นในการปฏิบัติตามหลักการสากลว่าด้วยบรรษัทภิบาลและจรรยาบรรณทางธุรกิจ หากท่านพบเห็นการกระทำของบุคคลใดอันขัดต่อกฎหมาย หรือการประพฤติมิชอบ อันส่อไปในทางทุจริต หรือการกระทำอื่นใดอันขัดต่อหลักบรรษัทภิบาลหรือจรรยาบรรณทางธุรกิจที่บริษัทฯ ได้ยึดถือปฏิบัตินั้น ท่านสามารถแจ้งเบาะแสพฤติกรรมอันมิชอบดังกล่าวได้โดยตรงต่อกรรมการผู้จัดการ ใหญ่ และ/หรือ หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ผ่านช่องทางการแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสการกระทำทุจริต

คลิกที่นี่

 

นโยบายด้านความปลอดภัยและบำเหน็จ

  1. ข้อมูลส่วนตัวและตัวตนของผู้แจ้งเบาะแสให้ถือเป็นความลับแต่เท่าที่จำเป็น
  2. บริษัทฯ ให้การรับรองว่า ผู้แจ้งเบาะแสจะไม่ได้รับผลกระทบอันใดในทางส่วนตัวที่เกิดจากการแจ้งนั้น เว้นแต่การแจ้งเบาะแสดังกล่าวเป็นไปด้วยความไม่สุจริต
  3. บริษัทฯ มีความรับผิดชอบกรณีเกิดการปฎิบัติที่มิชอบต่อผู้แจ้งเบาะแส หากผู้แจ้งเบาะแสนั้นกระทำไปโดยสุจริต
  4. บุคคลใดที่เชื่อว่าตนได้รับผลกระทบหรือได้รับการปฏิบัติที่มิชอบใดๆ เนื่องด้วยการแจ้งเบาะแสดังกล่าว ให้บุคคลเช่นว่านั้นขอความช่วยเหลือผ่านช่องทางที่แจ้งเบาะแสได้ด้วยเช่นกัน
  5. บริษัทฯ ยินยอมที่จะมอบบำเหน็จให้แก่ผู้แจ้งเบาะแสเป็นจำนวน 1,500 เหรียญดอลล่าร์สหรัฐ ในกรณีที่เรื่องที่ถูกแจ้งสามารถนำไปสู่การตรวจสอบและพบความมิชอบตามที่แจ้งนั้นได้จริง