1. Changing the World with Paper.jpg

Sustainability

Sustainable products, First and always.

Follow us

สำคัญที่สุดคือต้อง ‘เป็นมิตร’ กับสิ่งแวดล้อม

Vision-Sustainability.jpg

วัตถุดิบหมุนเวียนยั่งยืน เลือกสรรด้วยความรับผิดชอบ

ที่ดั๊บเบิ้ล เอ ความยั่งยืนเริ่มต้นตั้งแต่การเลือกใช้วัตถุดิบที่สามารถหมุนเวียนปลูกขึ้นใหม่ไม่รบกวนไม้จากธรรมชาติ ทั้งจากต้นกระดาษและไม้อื่นที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน ไม่กระทบสิ่งแวดล้อมและยังมีส่วนช่วยลดภาวะโลกร้อน

ในกระบวนการคัดสรรวัตถุดิบหมุนเวียนยั่งยืน หรือการเลือกใช้ไม้จากต้นกระดาษซึ่งพัฒนาสายพันธุ์มาให้มีคุณสมบัติเหมาะสมสำหรับการผลิตเยื่อและกระดาษคุณภาพสูง ยังได้ส่งเสริมให้เกิดการปลูกต้นกระดาษบนพื้นที่ว่างเปล่าไม่ได้ใช้ประโยชน์ทางการเกษตร เป็นการสนับสนุนให้เกิดการใช้ประโยชน์สูงสุดจากที่ดินที่มีอยู่ เพื่อสร้างงานสร้างรายได้เสริมแก่เกษตรกรและครอบครัวโดยทางอ้อมผ่านโครงการปลูกต้นกระดาษบนคันนา

Plant.jpg

ทำของเสียไม่ให้เสียของ ส่งเสริมระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน

บริหารการใช้ทรัพยากรทุกอย่างให้เกิดประโยชน์สูงสุด “การทำของเสียไม่ให้เสียของ” เป็นอีกหนึ่งแนวคิดที่ดั๊บเบิ้ล เอ ให้ความสำคัญเสมอ เราจึงส่งต่อเศษไม้ เปลือกไม้ น้ำมันยางไม้ ซึ่งเป็นของเหลือจากกระบวนการผลิตเยื่อและกระดาษ ไปใช้ให้เกิดประโยชน์เป็นเชื้อเพลิงชีวมวลสำหรับการผลิตไฟฟ้า ทำให้เกิดพลังงานไฟฟ้าที่สามารถใช้กับกระบวนการผลิตสินค้าทั้งหมดของโรงงาน และยังมีเหลือมากพอส่งต่อสู่ชุมชน

4 (1).jpg

ไม่รบกวนแหล่งน้ำสาธารณะ ใช้ประโยชน์จากน้ำฝนน้ำหลาก

เราใช้น้ำจากอ่างเก็บน้ำขนาด 35 ล้านลูกบาศก์เมตรที่ถูกขุดขึ้นเพื่อรองรับน้ำฝนและเก็บกักน้ำหลากเอาไว้ใช้โดยไม่รบกวนแหล่งน้ำสาธารณะ ทั้งยังเลือกใช้เทคโนโลยีที่ทำให้โรงเยื่อของเราใช้น้ำน้อย ส่วนน้ำที่ใช้แล้วยังถูกนำมาผ่านกระบวนการบำบัดเพื่อนำไปรดต้นไม้ เป็นการใช้ทรัพยากรน้ำอย่างรู้ค่าทุกหยด

Making a Difference.jpg

เสริมสร้างความยั่งยืน ทางด้านเศรษฐกิจและสังคม

การได้เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนรอบข้างให้ดีขึ้นกว่าเดิม เป็นสิ่งที่เราภูมิใจและวางไว้เป็นเป้าหมายสำคัญลำดับต้นๆ ดั๊บเบิ้ล เอ จึงพยายามผนวกการสร้างงาน สร้างอาชีพ และรายได้เสริมแก่ชุมชนให้เป็นส่วนหนึ่งในวงจรธุรกิจ โดยเฉพาะการสนับสนุนวัตถุดิบจากโครงการปลูกต้นกระดาษบนคันนา เพื่อช่วยให้ชาวนามีรายได้เพิ่มควบคู่ไปกับการรับผิดชอบดูแลสิ่งแวดล้อม

ดั๊บเบิ้ล เอ ยังคงทุ่มเทต่อเนื่องในการสร้างความยั่งยืนและบรรลุเป้าหมายด้านเศรษฐกิจเพื่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องรอบด้าน ผ่านการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้เสริม ตลอดจนการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมต่างๆ เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมให้เติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป

3.1 Sustainability_Environmental.svg
ความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม
3.2 Sustainability_Social.svg
ความยั่งยืนด้านสังคม
3.3 Sustainability_Economical.svg
ความยั่งยืนด้านเศรษฐกิจ