Careers

Double A

If you are new generation with quick at learning and put so much effort at work, find the right job here. "We would like you to be a part of Double A."

Print Service Technician

Job Description

 • งานซ่อมบำรุงประจำเดือน และงานซ่อมเร่งด่วน ของเครื่องถ่ายเอกสารที่เป็นบริการของ Double A 
 • งานเปลี่ยนอะไหล่ตามรอบ ของเครื่องถ่ายเอกสารในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ
 • งานติดตั้งเครื่องใหม่ และยกกลับ ตามแผนงานที่กำหนด 
 • เข้าตรวจและจดมิเตอร์ค่าใช้บริการประจำเดือน ในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ

คุณสมบัติ

 • เพศชาย ผ่านการเกณฑ์ทหาร
 • จบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาไฟฟ้า หรืออิเล็กทรอนิกส์ หรือแมคคาทรอนิกส์ 
 • กรณีจบการศึกษาในสาขาอื่นๆ ต้องมีประสบการณ์งานวงจรไฟฟ้า มีประสบการณ์การซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร เครื่อง Printer, TV, เครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ, ตู้หยอดเหรียญต่างๆ , เครื่องเสียงรถยนต์ จะรับพิจารณาจากประสบการณ์
 • มีรถส่วนตัวใช้ในการทำงาน (บริษัทฯรับผิดชอบค่าเดินทางให้)  

สถานที่ปฎิบัติงาน

 • นิคมฯ 304, จ.ปราจีน   จำนวน 1 อัตรา
 • ศูนย์ซ่อมรังสิต, จ.ปทุมธานี    จำนวน 1 อัตรา
 • พระโขนง, กรุงเทพฯ    จำนวน 1 อัตรา 

 

 

University
Highest Education
Faculty
Working Experience?
Do you accept the privacy notice and consent?

เงื่อนไขการสมัคร:

(2.4)-Better-Paper,-Better-World + A4-Paper-PSD-MockUp-coner Mask.png
Enjoyment in Everyday
Working Life.