Careers

Double A

If you are new generation with quick at learning and put so much effort at work, find the right job here. "We would like you to be a part of Double A."

Electrical Engineer

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • วางแผนงาน จัดสรรกำลังพล เครื่องมือ เวลาทำงาน ให้เหมาะสมกับสภาพและปริมาณงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
 • วิเคราะห์ปัญหาการทำงานและวิธีการเชิงเทคนิคเพื่อให้การทำงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
 • ร่วมปฏิบัติงานกับทีมงาน พร้อมให้คำปรึกษา แนะนำ และถ่ายทอดเทคนิคการทำงานต่าง ๆ พัฒนาทีมงานให้สามารถปฎิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • วิเคราะห์/เก็บข้อมูลการทำงานต่าง ๆ เพื่อนำมาเรียนรู้ ปรับปรุงพัฒนาและเลื่อกใช้เครื่องมือที่เหมาะสมในการทำงาน
 • ปรับปรุงและพัฒนาวิธีการทำงานที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ ลดขั้นตอนและปิดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น โดยการนำเอาเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาปรับใช้
 • ทบทวนความเหมาะสมของเทคโนโลยีที่ใช้ในการปฏิบัติงานปัจจุบันว่ายังมีความเหมาะสมกับการทำงานหรือไม่ เพื่อหาเทคโนโยลีใหม่ ๆ มาทดแทนให้มีความเป็นปัจจุบัน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
 • พัฒนางานเชิงวิศวกรรม เพื่อใช้เป็นแหล่งความรู้ที่สามารถใช้อ้างอิงในการทำงานได้
 • งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • วุฒิการศึกษา : ระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์
 • สาขางาน : ไฟฟ้ากำลัง / ไฟฟ้าควบคุม
 • สามารถใช้โปรกรม AutoCAD / Microsoft office / DiaLux / Google service / Cloud service
 • ยินดีรับพิจารณานิสิต / นักศึกษาจบใหม่และผู้ที่ยังไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
 • สามารถ ฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ในระดับดี

สถานที่ปฏิบัติงาน

 • บริษัท ดั๊บเบิ้ลเอ (1991) จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1 หมู่ 2 ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 
University
Highest Education
Faculty
Working Experience?
Do you accept the privacy notice and consent?

เงื่อนไขการสมัคร:

(2.4)-Better-Paper,-Better-World + A4-Paper-PSD-MockUp-coner Mask.png
Enjoyment in Everyday
Working Life.