Careers

Double A

If you are new generation with quick at learning and put so much effort at work, find the right job here. "We would like you to be a part of Double A."

Industrial Product Trading

Roles and Responsibilities

 • ติดตาม/วางแผนการจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้าในประเทศ รวมถึงเอกสารการขาย ให้เสร็จสมบูรณ์ตามแผนจากลูกค้าต้องการ
 • จัดทำเอกสารการสั่งซื้อ (PO) ,วางแผนการชำระเงิน และติดตามแผนจัดส่ง สำหรับสินค้านำเข้าจากต่างประเทศ ให้เสร็จสมบูรณ์และติดตามจนสินค้าถึงโรงงานครบทุกรายการที่สั่งซื้อ
 • ประสานงานกับฝ่าย QA เพื่อสรุปข้อมูลแจ้งเคลมให้ suppliers สำหรับสินค้าที่มีปัญหา และติดตามเรื่องเคลมจนจบทุกรายการ 
 • รับ order จากพนักงานขายทางโทรศัพท์ และทาง PO  และ E-Mail จากลูกค้า
 • ติดตามและจัดส่ง  Spec สินค้า ( COA/Packing List Summary )  ให้กับลูกค้าเยื่อกระดาษ

Qualifications

 • ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
 • หลักสูตรบริหารธุรกิจ, ธุรกิจระหว่างประเทศ หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์/มีความรู้พื้นฐาน ความสนใจในเรื่องการนำเข้า/ส่งออก, เอกสารนำเข้า/ส่งออก, งานประสานงานขายทั้งในประเทศและต่างประเทศ
 • ประสบการณ์ทำงาน 0-3 ปี
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ และสามารถตอบเมล์ภาษาอังกฤษได้

Work location

 • ถนนบางนา-ตราด กม.42, ตำบลบางวัว อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา
University
Highest Education
Faculty
Working Experience?
Do you accept the privacy notice and consent?

เงื่อนไขการสมัคร:

(2.4)-Better-Paper,-Better-World + A4-Paper-PSD-MockUp-coner Mask.png
Enjoyment in Everyday
Working Life.