Careers

Double A

If you are new generation with quick at learning and put so much effort at work, find the right job here. "We would like you to be a part of Double A."

Internal Audit Section Manager (ผู้จัดการแผนกตรวจสอบภายใน)

Roles and Responsibilities

 • จัดทำแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในให้ครอบคลุมถึงความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญของกิจกรรมที่ระบุไว้ในแผนการตรวจสอบประจำปี
 • วิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงและผลกระทบที่สำคัญที่เกี่ยวเนื่องกับงานที่ตรวจสอบ
 • จัดทำตารางเวลาการทำงาน (Time Schedule) และจำนวนเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน ที่ต้องใช้ในการตรวจสอบแต่ละกิจกรรมหรือโครงการตรวจสอบ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานที่กำหนดไว้
 • ประสานงานกับผู้บริหารของหน่วยงานรับตรวจที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับกิจกรรมที่จะตรวจสอบและกำหนดการเริ่มงาน
 • กำกับ ดูแล สอบทานการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในให้เป็นไปตามแผนการตรวจสอบที่กำหนดไว้ รวมทั้งให้คำแนะนำผู้ตรวจสอบภายใน เพื่อให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับงานที่จะตรวจสอบ ขอบเขตของงาน และเทคนิคการตรวจสอบที่จำเป็น เพื่อให้งานตรวจสอบบรรลุวัตถุประสงค์และมีประสิทธิผล
 • สอบทานกระดาษทำการเพื่อให้แน่ใจว่า ขั้นตอนการปฏิบัติงานตรวจสอบ ผลการตรวจสอบ และเอกสารหลักฐานประกอบการตรวจสอบมีความถูกต้อง ชัดเจน และเชื่อถือได้
 • สอบทานและปรับปรุงรายงานผลการตรวจสอบ เพื่อนำข้อบกพร่องที่ตรวจพบ หารือ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้ที่เกี่ยวข้อง
 • จัดทำแผนการคัดเลือกเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน และแผนการฝึกอบรม พร้อมทั้งจัดทำคู่มือและเอกสารฝึกอบรม  
 • ให้คำปรึกษา ข้อคิดเห็น และคำแนะนำ แนวทางการปฏิบัติตามระเบียบ คำสั่ง และระบบการควบคุมภายในองค์กร
 • ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

Qualifications

 • เพศชาย/หญิง อายุ 25-30 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี การเงิน หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ 5 ปี ขึ้นไป
 • TOEIC score 750
 • มีความรู้และเข้าใจแนวคิดการควบคุมภายในตามแบบ COSO
 • มีความสามารถด้าน Digital , Social Media, Application for big data and Work coraboration , IOT ระดับ B1 ขึ้นไป(นำมาใช้ในงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ)

Work location

 • อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี

 

University
Highest Education
Faculty
Working Experience?
Do you accept the privacy notice and consent?

เงื่อนไขการสมัคร:

(2.4)-Better-Paper,-Better-World + A4-Paper-PSD-MockUp-coner Mask.png
Enjoyment in Everyday
Working Life.