Careers

Double A

If you are new generation with quick at learning and put so much effort at work, find the right job here. "We would like you to be a part of Double A."

Accounting Officer (Admin Budget Control)

Roles and Responsibilities

 • ตรวจสอบและบันทึกบัญชีค่าใช้จ่าย Admin

 • ติดตามใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี
 • รายงานกระทบ Bank Reconciled  ติดตามและบันทึก Bank Reconciled  ให้ถูกต้องครบถ้วนจัดเก็บใบสำคัญจ่าย เรียงตามเลขที่ใบสำคัญจ่าย และเอกสารประกอบให้ถูกต้องครบถ้วน
 • โอนภาษีซื้อ จัดทำรายงานภาษีซื้อ ภาษีขาย และตรวจสอบรายงานภาษีซื้อ ภาษีขายกับเอกสารให้ถูกต้องครบถ้วน
 • จัดทำภาษีหัก ณ ที่จ่าย และ เอกสารภาษีอื่นๆ

Qualifications

 • วุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
 • สาขาการบัญชี
 • ประสบการณ์ 0-3 ปีในสายงานการบัญชี
 • มีความรู้ความเข้าใจ และทักษะทางบัญชี และภาษีอากร
 • มีความรู้เกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรม Computer : MS office , ERP
 • มีความซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบ
 • มีความละเอียดรอบคอบ

 • มีความรับผิดชอบในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องทักษะในการสื่อสารและประสานงาน มีมนุษยสัมพันธ์ดี และทำงานเป็นทีม

Work location

 • ถ. บางนา-ตราด กม.42 ตำบลบางวัว อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา
Highest Education
University
Faculty
Working Experience?
Do you accept the privacy notice and consent?

Terms of Use:

(2.4)-Better-Paper,-Better-World + A4-Paper-PSD-MockUp-coner Mask.png
Enjoyment in Everyday
Working Life.