ERP Manager

บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จำกัด (มหาชน)
ปราจีนบุรี

หน้าที่รับผิดชอบ

 • บริหารจัดการภาพรวมทั้งหมดของแผนกIT ERP สำหรับกลุ่มธุรกิจPulp & Paper ทั้งในและต่างประเทศ
 • ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการเรียนรู้, ความสามารถในด้านต่างๆรวมถึงทักษะในการทำงานสำหรับบุคคลากรด้านIT ERP ให้มีความรู้ใหม่ๆทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีในปัจจุบัน
 • การมีวิสัยทัศน์ในการต่อยอดและการประยุกต์ใช้ระบบERP เพื่อการพัฒนาโครงสร้างและการทำงานของแต่ละหน่วยงานฯให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
 • การกำหนดเป้าหมายและติดตามการทำงานของทีมงานของแผนกIT ERP  อย่างเหมาะสมและสอดคล้องตามแผนงานที่กำหนดไว้
 • งานด้านการออกแบบพัฒนาและปรับปรุงระบบERP ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มบริษัทเยื่อและกระดาษ
 • ที่มีการทำงานเชื่อมโยงร่วมกับแผนกต่างๆให้อยู่ในการพิจารณาความเหมาะสมของผู้จัดการIT ERP และผู้จัดการของแผนกที่เกี่ยวข้องด้วย
 • กรณีที่ผู้จัดการแผนกIT ERP ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ สามารถมอบหมายให้เจ้าหน้าที่IT  SAP Head of Functional ปฏิบัติหน้าที่แทนในด้านการติดต่อประสานงานและพิจารณาความเหมาะสมของการพัฒนาระบบต่างๆ

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • ปริญญาตรี-โทสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์,  เทคโนโลยีสารสนเทศหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • 10 – 20 ปีต้องมีประสบการณ์ในการบริหารงานด้าน ERP (SAP)  ในองค์กรขนาดใหญ่ ไม่น้อยกว่า 10 ปี
 • ต้องมีประสบการณ์สำหรับการบริหารโครงการขนาดใหญ่ด้าน ERP Implementation  ในระดับงบประมาณ  10 – 50 ล้านบาท ( อย่างน้อย  5 โครงการ )
 • ทักษะทางด้านภาษาอังกฤษดีมาก
 • ทักษะในการสื่อสารและติดต่อประสานงานกับผู้อื่นได้อย่างดี
 • ทักษะการคิดวิเคราะห์ออกแบบงานโครงการใหม่ๆ
 • ทักษะในการเป็นผู้นำและบริหารจัดการผู้ใต้บังคับบัญชา
 • มีความรู้และเชี่ยวชาญในระบบERP SAP หรืออื่นๆ
 • มีความรู้เกี่ยวกับFlow การเชื่อมโยงของกระบวนการทางธุรกิจ (Business Process Flow) ตั้งแต่การซื้อการผลิตการจัดเก็บสินค้าการขายบัญชีและการเงินการซ่อมบำรุงเกี่ยวกับเยื่อและกระดาษ
 • มีประสบการณ์ทำโปรแกรมที่เชื่อมต่อกับApplication อื่นๆ
 • มีพื้นฐานการอ่านsource code และการเขียนโปรแกรม
   
(2.4)-Better-Paper,-Better-World + A4-Paper-PSD-MockUp-coner Mask.png
Enjoyment in Everyday
Working Life.